Straeon Mynwent Wrecsam

Mae Mynwent Wrecsam, yn Ffordd Rhiwabon, Wrecsam, yn fan lle gallwch ddarganfod straeon anhygoel am dreftadaeth y dref, a’r bobl a ddaeth yn rhan o’r dreftadaeth honno. Mae Cyfeillion Mynwent Wrecsam, gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri, yn eich gwahodd i archwilio Mynwent Wrecsam.

Crëwyd gwefan Cyfeillion Mynwent Wrecsam, https://www.wrexhamcemetery.co.uk/, a’r grŵp Facebook yn https://www.facebook.com/groups/wrexham.cemetery/, i rannu hanes a threftadaeth o’r dref trwy straeon y bobl a’i gwnaeth yn digwydd. Gallwch edrych ar hanes y bobl a gladdwyd yno. Gallwch ychwanegu eich straeon eich hun, a rhannu eich lluniau, ar gyfer pobl leol, ar gyfer ymwelwyr, ac ar gyfer y dyfodol. Nid oes stori yn rhy fach. Mae pob cyfrannwr yng nghael ei gredydu’n llawn.

Lleoliad Mynwent Wrecsam

Mae Mynwent Wrecsam yn fan agored oddi ar Ffordd Rhiwabon, rhwng y B5099 a’r A5152, gyda dwy ran – hen ardal Fictoraidd, sydd wedi’i gosod yn bennaf gyda llwybr troellog, ac adran fodern, wedi’i gosod mewn rhesi wedi’u rhannu â llwybrau mynediad. Gosodir y beddau i laswellt; ac mae tai, coleg, ystad ddiwydiannol, a rheilffordd yn ffurfio ffin i diroedd y fynwent.

Tiroedd Mynwent

Mae nifer o adeiladau ac adeileddau hanesyddol a rhestredig yn y Fynwent, megis y porthdy a’r capel (a adferwyd yn 2017) sy’n dominyddu’r fynedfa (Adeiladau Rhestredig Gradd II); y rheiliau a’r pileri i fynedfa’r Fynwent a waliau terfyn; a Clawdd Wat, Heneb Gofrestredig, sy’n dilyn llinell un o’r llwybrau mewnol sy’n croesi’r safle. Mae’r Fynwent ar gofrestr Parciau a Gerddi Hanesyddol Cymru.

Capel a Chyfrinfa

Y golwg gyntaf sy’n cyfarch ymwelwyr wrth y brif fynedfa ar Ffordd Rhiwabon yw’r ddau gapel Gothig, a ddyluniwyd gan y pensaer lleol William Turner, gyda’u bwa cysylltiol canolog, twr, a meindwr. Mae yna hefyd adeilad porthdy, ond mae hwnnw’n cael ei rentu’n breifat. Mae rhan ddwyreiniol y Capel yn gartref i dderbynfa ac ardal ymchwil, gan groesawu’r cyhoedd i ddarganfod mwy am y Fynwent, beddau a hanes teuluol. Defnyddir Capel y Gorllewin ar gyfer gwasanaethau, digwyddiadau, ymweliadau grŵp a dibenion addysgol.

Themâu Mynwent

Gellir rhannu plotiau Mynwent Wrecsam yn nifer o themâu, pob un yn adlewyrchu un agwedd ar fywyd yn Wrecsam dros y blynyddoedd. Mae’r themâu hyn yn cynnwys: –

Rhyfeloedd y Byd: Claddwyd y meirw o’r ddau Ryfel Byd yn barchus ym Mynwent Wrecsam. Mae’r Fynwent ei hun yn ffocws ar gyfer gweithgareddau Dydd y Cofio bob blwyddyn ar 11 Tachwedd.

Cymuned Pwylaidd: Mae marwolaethau Pwylaidd cariadus a pharchus Wrecsam hefyd yng nghael eu claddu yma. Croesawyd y gymuned Bwylaidd, a oedd yn ffoi o’r Natsïaid ym 1940, i Brydain â breichiau agored, ac yma y gwnaethant eu rhan i sicrhau buddugoliaeth Prydain yn yr Ail Ryfel Byd.

Mae mwy na 1200 o bobl Bwylaidd wedi’u claddu ym Mynwent Wrecsam, gan gynnwys 40 o filwyr o Wlad Pwyl a roddodd eu bywydau yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Mae cymuned Bwylaidd Wrecsam yn coffáu eu cydwladwyr, na allant fynd adref eto, ac mae Mynwent Wrecsam yn trefnu gweithgareddau addysgol rheolaidd fel teithiau cerdded beddau Pwylaidd.

Chwaraeon: Mae cysylltiadau hanesyddol Wrecsam â phêl-droed yn mynd yn ôl i 1864, pan ddechreuodd Clwb Criced Wrecsam chwarae pêl-droed i roi gêm i’w chwarae yn ystod misoedd y gaeaf. Clwb Pêl-droed Wrecsam yw’r hynaf yng Nghymru a’r 3ydd clwb proffesiynol hynaf yn y byd.

O’r gêm gyntaf ym mis Hydref 1864 yn Ninbych, hyd heddiw, mae Wrecsam wedi cael clwb pêl-droed balch gyda hanes hir – ac mae llawer o bêl-droedwyr Wrecsam yn gorwedd yn y Fynwent, fel Horace Elford Blew, a chwaraeodd yn y sefyllfa gefn i Glwb Pêl-droed Wrecsam a thîm Rhyngwladol Cymru, a wnaeth dim ond dwy ymddangosiad yn y Gynghrair Bêl-droed, ond a enillodd 22 o gapiau dros Gymru ac a oedd yn ddetholiad awtomatig i’r tîm rhwng 1902 a 1909, gan ymddeol yn y pen draw i fod yn Faer Wrecsam; a Tommy Bamford, sgoriwr gôl uchaf erioed Clwb Pêl-droed Wrecsam, a sgoriodd 201 o goliau ym mhob cystadleuaeth rhwng 1928 a 1934 a phwy, yn nhymor 1933–1934, a osododd record clwb arall sy’n dal i sefyll heddiw – gan sgorio 44 o nodau cynghrair, a cyfanswm o hanner cant ar gyfer y tymor.

Diwydiant: Mae gwreiddiau diwydiannol Wrecsam yn mynd yn ôl i fwyngloddiau plwm y Rhufeiniaid yn y Mwynglawdd, ond dau o’r enwau sy’n sefyll allan yw “Iron Mad” John Wilkinson, a William Henry Darby o Coalbrookdale, y ddau ohonynt yn ganolog yn un o diwydiannau hanesyddol pwysicaf Wrecsam – haearn, a dur yn ddiweddarach. Mae Mr Darby ei hun wedi’i gladdu yn y Fynwent.

Mae bragu a phyllau glo yn ddau ddiwydiant arall sydd â chynrychiolaeth gref ymhlith y bobl a gladdwyd yn y Fynwent; sylfaenwyr y Bragdy Island Green, a goroeswyr Trychineb Glofa Gresffordd ym 1934.

Oriau Agor

Mae’r Fynwent ar agor i’r cyhoedd rhwng 10am a 4pm yn ystod y gaeaf, a 10am i 6pm yn ystod yr haf.

Cysylltwch â ni

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth claddu, ewch i wefan Cyngor Wrecsam, neu ffoniwch 01978 292048, os gwelwch yn dda. Am ymholiadau eraill cysylltwch â Swyddog Datblygu Mynwentydd, John Whittaker ar 07753 771645, neu e-bostiwch John.Whittaker@wrexham.gov.uk
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment