Digwyddiadau

 • Sad
  14
  Maw
  2020
  11 am-4 pmpin Archifau Sir Ddinbych 46 Heol Clwyd, LL15 1HP Rhuthun, Sir Ddinbych

  Gwahoddir chi i ddod i weld ystod eang o arddangosfeydd a chwrdd â grwpiau treftadaeth a hanes lleol ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru yn Ffair Flynyddol Fforwm Treftadaeth Gogledd Ddwyrain Cymru a gynhelir gan Archifau Sir Ddinbych yng Ngharchar Rhuthun.

  Sefydliadau sy’n cymryd rhan:
  Archifau Sir Ddinbych
  Gwasanaeth Treftadaeth Sir Ddinbych
  Carchar Rhuthun
  Archifdy Sir Fflint
  Cymdeithas hanes Sir Ddinbych
  Adran hanes Prifysgol Glyndwr
  Grŵp treftadaeth Llaneurgain
  Ymddiriedolaeth Treftadaeth newydd Glyn Valley
  Fforwm Treftadaeth Gogledd Ddwyrain Cymru
  Cymdeithas Ddinesig Rhuthun a'r cylch
  Cymdeithas Bwcle
  Dyddio hen dai Cymreig

  Dyddiad: Dydd Sadwrn 14 Mawrth
  Lleoliad: Archifdy Sir Ddinbych, Carchar Rhuthun, 46 Stryd Clwyd, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1HP
  Amser: 11am i 4pm  Mynediad am ddim – croesawir bob oedran

  01824 708250

   

 • Gwe
  10
  Ebr
  2020
  Maw
  30
  Meh
  2020

  Mae gan Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru gystadleuaeth ysgrifennu ‘Llythyr at Blant y Dyfodol’ ar gyfer plant oed ysgol yn Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Ysgrifenna lythyr, a fydd yn cael ei ddarllen gan blant mewn 100 mlynedd, i ddweud wrthyn nhw sut mae dy fywyd wedi newid ar ôl i argyfwng y coronafeirws dy anfon di gartref o’r ysgol!
  - Beth ydych chi’n ei wneud pob dydd?
  - Sut beth ydi bod gartref drwy’r amser a methu gweld eich ffrindiau na’ch teulu estynedig?
  - Wyt ti’n gorfod mynd i’r ysgol ac, os felly, ydi hi’n dawel ofnadwy yno?
  - Sut mae dy deulu yn ymdopi â gweithio gartref neu’n mynd allan i wneud gwaith hanfodol?
  - Yn fwy na dim, dyweda wrth blant y dyfodol am y pethau rwyt ti’n eu colli ac yn eu mwynhau fwyaf!
  Cofia gynnwys llun i ddangos sut beth ydi byw yn ystod y cyfnod hanesyddol a rhyfedd hwn!  E-bostiwch eich profiadau/delweddau, gyda’ch enw a’ch cyfeiriad, i: archives@flintshire.gov.uk os ydych chi’n byw yn Sir y Fflint neu i archives@denbighshire.gov.uk os ydych chi’n byw yn Sir Ddinbych.

  Bydd pob llythyr yn cael ei gynnwys yn Archif ‘Llythyr at Blant y Dyfodol’ ac yn cael ei gadw er mwyn i genedlaethau’r dyfodol eu darllen. Bydd yr enillydd yn derbyn taleb Amazon gwerth £20 a bydd y llythyr yn cael ei rannu ar-lein.

  Liz Newman

  Archifydd

  Archifdy Sir y Fflint

  Addysg ac Ieuenctid
  Cyngor Sir y Fflint
  ____________________________________________________________________________________

   Ffôn | 01244 532414
   Ebost | liz.newman@flintshire.gov.uk
  ____________________________________________________________________________________

  http://www.flintshire.gov.uk | http://www.siryfflint.gov.uk

  Fy nyddiau gwaith yw Llun, Mawrth, Iau a Gwener

 • Gwe
  10
  Ebr
  2020
  Maw
  30
  Meh
  2020

  ‘Fy Mywyd yn ystod y Cyfyngiadau Symud’
  Mae ar Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru eisiau cofnodi profiadau pobl Sir y Fflint a Sir Ddinbych yn ysod y cyfnod hanesyddol hwn. Rydym ni’n cadw archifau er mwyn diogelu cofnodion hanesyddol i helpu cenedlaethau’r dyfodol ddeall digwyddiadau, pobl a llefydd a fu. Rydym ni’n gobeithio creu archif wybodaeth a delweddau ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol er mwyn eu helpu nhw i ddeall sut y bu i argyfwng y coronafeirws effeithio ar gymunedau a bywydau pobl.

  Ydych chi’n hunan-ynysu gartref neu’n mynd i’r gwaith mewn amgylchedd gwahanol neu ansicr? Sut mae’n effeithio ar eich bywyd pob dydd chi? Mae arnom ni eisiau clywed am y pethau cadarnhaol yn ogystal â’r pethau heriol ac ansefydlog! Os ydych chi’n cadw dyddiadur neu arnoch chi eisiau cyfrannu cerdd, darlun, llun rydych chi wedi’i beintio neu ffotograff yn dangos eich profiadau chi yn ystod y cyfyngiadau symud, yna mae arnom ni eisiau clywed gennych chi! Gall ffotograffau gynnwys lluniau o siopau ar gau, strydoedd gwag, llefydd sydd fel rheol yn ferw o brysurdeb yn dawel iawn neu fywyd gwyllt mewn mannau annisgwyl.

  E-bostiwch eich profiadau/delweddau, gyda’ch enw a’ch cyfeiriad, i: archives@flintshire.gov.uk os ydych chi’n byw yn Sir y Fflint neu i archives@denbighshire.gov.uk os ydych chi’n byw yn Sir Ddinbych.

  Byddwn yn dewis a dethol y cyfraniadau gorau i ffurfio rhan o gasgliad hanesyddol o atgofion i helpu cenedlaethau’r dyfodol ddeall effaith yr argyfwng ar drigolion gogledd ddwyrain Cymru.

  Liz Newman

   Archifydd
   Archifdy Sir y Fflint

  YR HEN REITHORDY, LÔN REITHORDY, PENARLÂG, SIR Y FFLINT, CH5 3NR

  Addysg ac Ieuenctid
  Cyngor Sir y Fflint

  ________________________________________________________________________________
   Ffôn | 01244 532364
   Ebost | archives@flintshire.gov.uk

   

  ____________________________________________________________________________________
  http://www.flintshire.gov.uk | http://www.siryfflint.gov.uk

  Fy nyddiau gwaith yw Llun, Mawrth, Iau a Gwener

 • Llu
  15
  Meh
  2020
  Mer
  31
  Maw
  2021

  I weld y llwybr digidol ar eich ffôn iPhone, iPad neu Android edrychwch am Lwybr Digidol Gogledd Ddwyrain Cymru yn yr Apple App Store neu yn Google Play.

  Sganiwch yma i lawrlwytho ap Digidol Gogledd Ddwyrain Cymru ac yna cgwilio am y dref o ddiddordeb

   

 • Sad
  17
  Hyd
  2020
  Gwe
  23
  Hyd
  2020
  Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

  Wythnos o weithgareddau a digwyddiadau yn ymwneud â threftadaeth, llenyddiaeth a chelf yn Yr Wyddgrug, Sir y Fflint a’r cyffiniau. Fe’i cynhelir yn ddwyieithog i gofio am yr awdur Daniel Owen tua diwedd mis Hydref o gwmpas pen-blwydd ei eni a’i farwolaeth yn y dref.

  https://www.danielowenfestival.com/cy/